Idrætsvej 9, 5580 Nørre Aaby
CVR: 41717327
info@nraabyesport.dk

Vedtægter

Vedtægter:

§ 1. Foreningens navn og hjemsted: 

Foreningens navn er Nørre Aaby E-sport

Foreningen er hjemmehørende i Middelfart Kommune.


§ 2. Foreningens formål: 

Foreningens formål er at skabe et miljø, hvor børn og unge kan udvikle deres kompetencer inden for e-sport og gaming på en lærerig og konstruktiv måde. Dette ønskes via et fokus på fællesskab og venskaber på tværs af køn og alder, samt en tydelig kobling mellem e-sport, aktivitet og sundhed og via samarbejdet med lokalsamfundet.


§ 3. Medlemmer: 

Som medlem af foreningen kan optages alle, der aktivt vil arbejde for foreningens formål.


§ 4. Kontingent: 

Til drift af foreningen betales et halvårligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling.

400 kr. for medlemskab pr. sæson (sæson er fra efter sommerferie til før jul og fra efter nytår til før sommerferie)

Passivt medlemskab – 100 kr


§ 5. Regnskab og revision: 

Regnskabsåret er kalenderåret.

Det reviderede regnskab, med kommende års budget, skal være fremsendt til medlemmerne senest 14 dage før den ordinære generalforsamling. Foreningens midler opbevares på foreningens konto.


§ 6. Generalforsamling: 

Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år i februar måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Dagsorden vedlægges indkaldelsen. Forslag der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.


§ 7. Dagsorden: 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

7. Valg af revisor og suppleant.

8. Eventuelt.


§ 8. Stemmeret og afstemning: 

De fremmødte medlemmer eller fremmødte forældre til et medlem under 18 år, har stemmeret til generalforsamlingen, et forældrepar til et medlem har kun én stemme.
Medlemmer, der er i restance med kontingent, har ikke stemmeret.

Medlemmerne træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, undtagen i de tilfælde, hvor der til afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.

Forslag til opløsning af foreningen eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling, jf. § 12.

Afstemningen sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling: 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det.

Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af udførlig dagsorden.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav er fremkommet og indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.


§ 10. Tegningsret: 

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån af den samlede bestyrelse.


§ 11. Bestyrelsens ledelse: 

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen. Det tilstræbes at bestyrelsen suppleres med almene bestyrelsesmedlemmer samt af evt. suppleanter for at kunne skabe en positiv udvikling med alsidige beslutningstagere.

Det tilstræbes ligeledes at bestyrelsen indeholder en Ungebestyrelse, med folk under 18 år.

Ungebestyrelsen indebærer en ungeformand samt evt. op til 2 unge-næstformænd med tilhørende arbejdsgruppe af unge under 18 år, som de selv administrerer, med evt. hjælp fra formanden.
Ungeformanden har samme rettigheder som almene bestyrelsesmedlemmer ift. evt. afstemning, men har ikke tegningsret.

Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at tilskud og anviste lokaler anvendes i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven og Middelfart Kommunes retningslinjer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan ske. For at være valgbar, skal den foreslåede person være til stede, eller der skal foreligge en skriftlig erklæring fra den foreslåede, hvori denne tilkendegiver at være villig til at modtage valg.

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden på sit første møde, der skal afholdes umiddelbart efter den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt og indkaldes med mindst 7 dages varsel. Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere et medlem, hvis den finder anledning dertil, men vedkommende har som medlem ret til at forelægge sagen ved den førstkommende generalforsamling.


§ 12. Opløsning/ændring af formåls paragraf: 

Forslag til opløsning af foreningen eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. 2/3 af medlemmerne skal være repræsenteret og mindst 5/6 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for forslaget.

Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes til en ny generalforsamling, der kan træffe beslutning med kvalificeret flertal (mere end 50%), uden hensyn til de fremmødte antal.


I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue/overskud en lokal forening valgt på den pågældende generalforsamling.