Idrætsvej 9, 5580 Nørre Aaby
CVR: 41717327
info@nraabyesport.dk

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Nørre Aaby E-sport 06-01 2022 

Nørre Aaby E-sport’s data ansvar. 

Vi behandler personoplysninger og har derfor nedfældet denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettiget (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige. 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige. 

Nørre Aaby E-sport er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Adresse:

Co/ Martin Schouw

Kongelykken 5

5580 Nørre Åby 

Mail: info@nraabyesport.dk

Website: nraabyesport.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

Medlemsoplysninger:

• Almindelige personoplysninger:

  •  Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelse dato, telefonnummer, fødselsdato og e-mail.

• Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse: 

  •  Børneattest, hvis et medlem har haft en særlig rolle ift. et arrangement.
  • CPR-nummer i forbindelse med anmodning om indhentelse af børneattest.

Her indsamler vi oplysninger fra. 

Normalt får vi oplysningerne fra medlemmer og frivillige selv. I forbindelse med børneattester hentes oplysningerne også fra Rigspolitiet.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. 

Lovlige grunde til behandling er særligt: 

• Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen).

• At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig.

• Behandling efter lovkrav.

• Behandling med samtykke.

Formål med behandling af medlemsoplysninger: 

• Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning.

• Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, 

gennemførelse og opfølgning.

• Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven.

• Administration af din relation til os.

• For at muliggøre at medlemmer og arrangører kan låne udstyr og andre aktiver fra foreningen.

• Udbetaling af udlæg, refusion osv.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

• Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling.

• Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v. 

• Afholdelse af sociale arrangementer og aktiviteter.

• Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der viser en konkret aktivitet eller situation i foreningen.

• Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til DGI

• Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til Middelfart Kommune i forbindelse med stikprøvekontrol af foreninger.

• Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i to år efter din udmeldelse af foreningen.

• Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene.

• Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende.

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. 

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det. 

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhentes samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år. 

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data.

• Retten til indsigt i egne personoplysninger.

• Retten til sletning.

• Retten til begrænsning af behandling.

• Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format).

• Retten til indsigelse.

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan indgive en klage til en databeskyttelses tilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken. 

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. 

Den til enhver tid gældende